Takeyori Nishitani

Learn More
D-Tagatose 3-epimerase (D-TE) from Pseudomonas cichorii catalyzes the epimerization of various ketohexoses at the C3 position. The epimerization of D-psicose has not been reported with epimerases(More)
  • 1