• Publications
  • Influence
Alkohol- och narkotikavanor 1999, 2003 och 2007 : resultat från undersökningar bland gymnasieungdomar i Karlstad och Hammarö
Alkohol- och narkotikavanor 1999, 2003 och 2007 : resultat fran undersokningar bland gymnasieungdomar i Karlstad och Hammaro
Regionala skillnader i ungdomars narkotikavanor. Hur kan man minska nyrekrytering? Mobilisering mot narkotika
Regionala skillnader i ungdomars narkotikavanor. Hur kan man minska nyrekrytering? Mobilisering mot narkotika
Hur påverkas individens självförverkligandeprocess av högre studier
The background of this study emanates from individuals’ change in relation to their social context, such as leisure time activities, family, and friends, which they participate in and take part off.Expand
Tobaksvanor 1996 och 2000 - En undersökning bland ungdomar i Malmö, Värmland och Västernorrland
I foreliggande rapport redovisas en studie bland ungdomar om tobaksvanor och attityder till tobak. Undersokningen har genomforts pa uppdrag av Folkhalsoinstitutet och ar en del av utvarderingen av ...
Att kunna ljuga trovärdigt : En studie om misstänktas strategier vid lögn i ett fiktivt polisförhör
Tidigare forskning indikerar att en god lognare haller sig sa narasanningen som mojligt. I denna studie undersoktes om personer somljuger under ett simulerat forhor haller sig olika nara sanningen ...
Individuation i ett skoningslöst samhälle : Peter Pohls "Janne, min vän" och "När alla ljuger" ur ett jungianskt perspektiv
Tva ungdomsromaner av Peter Pohl analyseras ur ett jungianskt perspektiv. Syftet med uppsatsen ar att visa den utveckling som huvudpersonerna genomgar. I uppsatsen finns aven en intertextuell analyExpand
Utbildning inom byggindustrin : Företagens upplevelse av de anställdas utbildningsbehov
Undersokningen syftade till att studera relationen mellan byggindustrins arbetstagare och deras utbildning utifran arbetsgivarnas perspektiv, vilket har utmynnade i foljande fragor: Finns det nagonExpand
Utveckling av lasersvetsteknik för detaljer i tjockt konstruktionsstål : ett projekt inom RACER - ett industristyrt utvecklingsprogram för laserbearbetning av abrasiv vattenstråleskärning
Svetsning med hogeffektslaser erbjuder manga fordelar jamfort med konventionella svetsmetoder; hog svetshastighet, lag eller oftast ingen forbrukning av tillsatsmaterial, latt automatiserad, mycketExpand
Elevers uppfattning om bedömning i matematik i skolår 5
I foljande undersokning har vi fenomenografiskt forsokt att undersoka elevers uppfattning om bedomning i matematik. Vart syfte har varit att ta reda pa om lararkontexten har en betydelse for hur elExpand
...
1
2
...