• Publications
  • Influence
Enkele knelpunten bij de toepassing van de Verordening Brussel II-bis
Toepassing van deze nieuwe verordening in procedures inzake ouderlijke verantwoordelijkheid is bepaald niet eenvoudig. Er moet rekening gehouden worden met een mogelijke samenloop van de verordeningExpand
  • 1
Case note: HvJ EU (zaaknr. C-403/09 PPU, LJN BK9564: Jasma Detiček/Maurizio Sguelgia)
Verzoek om een prejudiciele beslissing krachtens art. 68 en 234 EG, ingediend door de Visje sodisce v Mariboru (Slovenie) bij beslissing van 19 oktober 2009. Justitiele samenwerking in burgerlijkeExpand
Nieuwe regels voor de internationale alimentatie
Sinds 18 juni 2011 gelden twee nieuwe regelingen op het terrein van de internationale alimentatie: de Europese Alimentatieverordening en het Haags Protocol inzake het recht dat toepasselijk is opExpand
Nieuwe ontwikkelingen in de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980
Wordt er bij de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 voldoende rekening gehouden met het belang van het kind? De nieuwe Zwitserse uitvoeringswet en recente voorstellen totExpand
Case note: HR (zaaknr. 10/03865, LJN BV1522: Rafidain Bank/Solvochem)
Internationaal privaatrecht. EVO; toepasselijk recht op documentair krediet; kenmerkende prestatie art. 4 lid 2 EVO; nauwste band art. 4 lid 5 EVO. Uitleg Letters of credit. Toepassing buitenlandsExpand
Living Apart Together: The Relationship Between Public and Private International Law
There have been times when public and private international law were closely related. As a means to solve conflicts of sovereign jurisdiction, conflicts law used to be considered as an integral partExpand
  • 6
  • PDF
Olke, bolke knol!
Case note: HvJ EG (zaaknr. C-189/08, LJN BJ3757: [Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA])
Verzoek om een prejudiciele beslissing krachtens art. 234 EG, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 4 april 2008 (NJ 2008, 202). Art. 5, punt 3, EEX-Verordening. Begrip ‘plaatsExpand
  • 1
Case note: HR (nr 07/13642HR, LJN: BC8942: [Australische kinderontvoering])
De ingevolge art. 15 HKOV gegeven beslissing of verklaring van de autoriteiten van de Staat waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, waarin wordt vastgesteld dat de overbrenging of het nietExpand
Hersenschim krijgt juridisch gestalte: de invoering van het volgrecht in Nederland
Vanaf 1 januari 2006 zal ook in Nederland een vergoeding betaald moeten worden aan de makers van werken van beeldende kunst voor iedere keer dat hun werk via een kunsthandel, galerie of veilinghuisExpand
  • 2