• Publications
  • Influence
Keperluan latihan guru dalam pengurusan kewangan sekolah
Bagi mengelakkan berlakunya kekurangan kemahiran pengurusan yang berlanjutan, guru besar dan guru-guru yang berkepentingan perlu memiliki kompetensi dalam pengurusan kewangan melalui latihanExpand
  • 1
Kompetensi guru dalam pengurusan kewangan sekolah
Pengurusan kewangan di sekolah rendah kerajaan merangkumi aspek perancangan penggunaan sumber kewangan, penerimaan sumber kewangan, perbelanjaan, perolehan dan pengurusan aset.Walaupun pentadbirExpand
  • 1