Learn More
FOUR KNOWN FLAVONOIDS quercetin 3-O-β-D-rutinoside (Q3Rut), myricetin 3-O-β-D-galactopyranoside (M3Gal), quercetin 3-O-β-D-galactopyranoside (Q3Gal) and quercetin 3-O-β-D-glucopyranoside (Q3Glc), for(More)
  • 1