Learn More
  • THUẬT TRÍCH, XUẤT THÔNG, +8 authors của dữ
  • 2012
Khai thác văn bản (text mining) là một nhánh của data mining nhằm tìm kiếm và trích xuất thông tin nằm trong văn bản [2]. Hiện nay, với sự tăng trưởng nhanh chóng của dữ liệu văn bản, text mining(More)