Learn More
The leader protein of cardioviruses, Theiler's murine encephalomyelitis virus (TMEV) and encephalomyocarditis virus (EMCV), is a multifunctional protein known to antagonize type I interferon(More)