Learn More
مقدمه: در این مطالعه نیمه تجربی، هدف از تحقیق حاضر، مقایسه برتری جانبی در انتقال دو سویه قدرت و سرعت در کودکان 11 تا 13 ساله بود. مواد و روش‌ها: آزمودنی‌ها شامل 28 کودک (62/0 ± 6/11 سال) بود كه از(More)
  • 1