Shinichiro Tsuda

  • Citations Per Year
Learn More
Makoto Shimizu 1,2,*, Hiroki Akutsu 1, Shinichiro Tsuda 1, Fumitada Iguchi 1 and Hiroo Yugami 1 1 Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai 980-8579, Japan; h_akutsu@energy.mech.tohoku.ac.jp (H.A.); s_tsuda@energy.mech.tohoku.ac.jp (S.T.); f_iguchi@energy.mech.tohoku.ac.jp (F.I.); h_yugami@energy.mech.tohoku.ac.jp (H.Y.) 2 Centre de(More)
  • 1