Learn More
هديكچ : ياه هلاقم دادعت و يكشزپ ياه هلجم دادعت ،يشهوژپ ياه تيلاعف ريخا ياه لاس رد مولع ياه هلجم هب هك ي تسا هتفاي شيازفا يريگمشچ روط هب دوش يم لاسرا روشك يكشزپ . دوش يم هيارا يياه ليلحت و هيزجت اه(More)