Learn More
Ça­lış­ma­ pla­nı:­ Şubat 2014 Nisan 2014 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi edilen 43 ardışık sistemik lupus eritematozus hastası (8 erkek, 35 kadın; ort. yaş 42±12 yıl; dağılım 29-67 yıl) ve 30(More)