• Publications
  • Influence
Hidrogeografske značajke porječja Kupe
Georafski identitet u obrazovnom sustavu
Predmet istraživanja ovog rada je status geografije kao nastavnog predmeta u okviru postojeceg obrazovnog sustava te promjene provedene u geografiji
Unifikacijske gramatike kao okvir za leksičko-funkcionalnu gramatiku (LFG)
Unifikacijske gramatike objedinjuju znanja iz lingvistike, informatike, logike i matematike, koristeci operaciju unifikacije kao osnovni princip udruživanja i unosenja kontekstualnih elemenata.Expand
  • 1