Salih Kurnaz

  • Citations Per Year
Learn More
Özet. Günümüzde, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlar için farklı yazılım ürünleri geliĢtirilmektedir. Yazılım geliĢtirme sürecinin önemli bir aĢaması da yazılım test sürecidir. Yazılım testleri ürün kalitesinin yükseltilmesi ve müĢteri memnuniyetinin artırılması için kritik öneme sahiptir. Test sürecinin baĢarısı doğrudan projenin baĢarısını etkilemektedir.(More)
  • 1