• Publications
  • Influence
The red-ringed Mango Caterpillar.
  • 2
Precautions in using DDT.
Severe damage to horticultural plants caused by hail.
Nieuwe middelen tegen de koolvlieg in de Verenigde Staten
Voorlopige proef Eerst werd alleen HCH (hexachloorcyclohexaan) beproefd, als een suspensie in water, 4 tot 6 uren na het uitplanten om de koolplanten gegoten. De concentratie om de planten wasExpand