Learn More
An experiment was conducted to evaluate the effect of growth patterns (GP) and dietary crude protein levels (CP) during rearing (2–22 weeks of age) on feed intake, eating time, eating rate, behavior,(More)
In het kader van het Plan van Aanpak Ingrepen bij Pluimvee heeft Wageningen UR Livestock Research onderzoek uitgevoerd naar het effect van het verlagen van de bezettingsdichtheid op het gedrag,(More)
  • 1