Reiner Hirschberg

  • Citations Per Year
Learn More
v e r p f l i c h t e t . Literatur. [1] BIELiO, H. J., G. A. KAUSCHE U. H. HAARDICK: Z. Naturforschg. 4b, 80 (1949). [2] Bolvi~, A.: C. r. Soc. Biol. Paris 142, 1258 (1948). [8] BOlVI~', A., R. TULASNE, R. VENDRELY U. R. M~XCK: Arch. Sci. Physiol. I, 307 (1947). -[g] BOlVlN, A., R. TULASNE, R. VENDRELY U. R. MINCK: Presse m6d. 1948, 37. [5] BRAUN, I-I., U.(More)
I n Fig. t i s t n n t e r A u s n u t z u n g der in vie l facher H i n s i c h t b e w g h r t e n ~) Vor s t e l l ungen fiber die i nne ren e lek t r i schen Poten t ia le , die c h e m i s c h e n a n d die e l ek i rochemischen Po ten t i a l e der wahrsche in l i cbe Ver tau f dieser GrOBen inne rha lb e iner ausgebilde~en Z i n k o x y d A n l a u f(More)
  • 1