Learn More
یبلاط میرم * ، ملع بحاص لوسر ** # ، یناخبارهم میرم *** ، دجمریما یراتخم راگن ** * * ، یحیلم زانلگ ** * ** * هورگ رایشناد ناکدوک یکشزپنادند ، یکشزپنادند هدکشناد ، دهشم یکشزپ مولع هاگشناد ، دهشم(More)
  • 1