Rachid Fahmi

Suggest Changes
Learn More
Rezime Abstract Аутизмот е невроразвојно нарушување кое го карактеризираат нарушувања во социјалната интеракција, јазикот и опсегот на интереси. Понови студии сугерираат дека мозоците на аутистичките(More)
  • 1