Primoz Slibar

Learn More
Povzetek. V predstavljenem delu je ovrednotenih šest eksperimentalnih metod za določanje magnetno nelinearnih karakteristik magnetnih sklepov ψ(i) električnih naprav. Za potrebe meritev je bil zgrajen eksperimentalni sistem, s katerim je bilo mogoče napajati testni objekt z regulirano napetostjo, ki je lahko bila stopnične, sinusne, oziroma sinusne oblike z(More)
This paper describes a complete digital controlled dc-dc buck converter performed by FPGA circuitry. All tasks as are analog to digital conversion, control algorithm and pulse width modulation were implemented in the FPGA. This approach enables high-speed dynamic response and programmability of the controller without external passive components and more the(More)
This paper presents a complete digitally controlled dc–dc buck converter performed by FPGA circuitry. All tasks, analog to digital conversion, control algorithm and pulse width modulation, were implemented in the FPGA. This approach enables high-speed dynamic response and programmability by the controller, without external passive components. In addition,(More)
  • 1