• Publications
 • Influence
Colémbolos ( Hexapoda , Collembola ) asociados con carpóforos de basidiomicetes recolectados en el SW de Cataluña
Collem bola (Hexapoda, Col/embola) associated with Basidiomycetes sporocarps in SW Catalonia. We have studied the col1embola species found in basidiomata of 41 different species of fungi belonging toExpand
 • 5
Fongs nous o poc citats de Catalunya i Andorra, II
Esta contribucion al estudio de la biodiversidad fungica del NE de la Peninsula Iberica comprende una seleccion de especies poco citadas o nuevas, recogidas en ambientes diversos, entre los que Expand
 • 10
 • PDF
Lesions i estructures fúngiques en arbustos espontanis de Catalunya. III. Branques i troncs de Buxus sempervirens
Lesions i estructures fungiques en arbustos espontanis de Catalunya. III. Branques i troncs de Buxus sempervirens. Com una nova aportacio al coneixement de la diversitat micologica de Catalunya esExpand
 • 3
Més fongs mitospòrics de les terres baixes del sur i de l'oest de Catalunya (Espanya)
Continuant el programa de recerques sobre Biodiversitat Micologica de Catalunya referim aqui 37 taxons (22 Hyphomycetes i 15 Coelomycetes) que foren recol·lectats durant noves prospeccionsExpand
 • 1
Nou espècies de Periconia (fongs mitospòrics) de Catalunya
S' inclouen les descripcions i il·lustracions de Periconia atIra, P. britannica, P. byssoides, P. cookei, P. echinochloae, P. hispidula, P. lateralis, P. macrospinosa, i P. minulissima. Han estatExpand
 • 1
 • PDF
Fongs mitospòrics (Deuteromicets) del SW de Catalunya
Com a resultat parcial de la campanya de recol·leccio duta a terme durant Gct. 1995-Feb. 1996, dins del programa sobre Biodiversitat Micologica a Catalunya, esmentem un total de 53 especies Expand
Lesions i estructures fúngiques en arbustos espontanis de Catalunya. II. Sobre fulles i branquillons de Buxus sempervirens
Lesions i estructures fungiques en arbustos espontanis de Catalunya. Il. Sobre fulles i branquillons de Buxus sempervirens. Es descriuen diverses lesions i poblacions fungiques presents en fulles iExpand
 • 3
El programa Biodiversitat Micològica de les terres de Ponent. Notícia i primers resultats.
La tardor de 1994 ha presentat unes condicions molt favorables de pluviositat, humitat i temperatura, que han permes un estudi intensiu (59 excursions, 64 localitats) de la part occidental, baixa iExpand
 • 6
Lesions i estructures fúngiques en arbustos espontanis de Catalunya. I: sobre fulles i branquillons d'Arbutus unedo
Es descriuen i il·lustren diverses lesions presents en fulles i branquillons d' Arbutus unedo recollides en 10 localitats de Catalunya des de l'octubre de 1994. S'indiquen dates i llocs deExpand
 • 3
Fongs mitospòrics dels estatges montà, subalpí i alpí de Catalunya
Com a part dels resultats obtinguts en 1996 sobre diversitat micologica a Catalunya es donen informacions sobre 21 especies de fongs mitosporics (14 hifomicets i 7 celomicets) trobats en elsExpand
 • 1