Petra Barancikova

Learn More
In this paper, we present a method of improving the accuracy of machine translation evaluation of Czech sentences. Given a reference sentence, our algorithm transforms it by targeted paraphrasing into a new synthetic reference sentence that is closer in wording to the machine translation output, but at the same time preserves the meaning of the original(More)
We present a method for improving machine translation (MT) evaluation by targeted paraphrasing of reference sentences. For this purpose, we employ MT systems themselves and adapt them for translating within a single language. We describe this attempt on two types of MT systems – phrase-based and rule-based. Initially, we experiment with the freely available(More)
In this paper, we present a method of improving quality of machine translation (MT) evaluation of Czech sentences via targeted paraphrasing of reference sentences on a deep syntactic layer. For this purpose, we employ NLP framework Treex and extend it with modules for targeted paraphrasing and word order changes. Automatic scores computed using these(More)
1 Popisúlohy Cílem projektu je automaticky přiřadit víceznačnému slovu jeho v´yznam na základě věty, ve které bylo použito. Konkrétně se jednalo o tři anglická slova-podstatné jméno " line " , sloveso " serve " a adjektivum " hard ". K tomu máme k dispozici data-soubory s větami a konkrétními v´yznamy v nich. Správné určení v´yznamu slova má velk´y v´yznam(More)
  • 1