Paweł Górecki

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
1 Wprowadzenie Tematem niniejszej rozprawy s ˛ a zagadnienia z pogranicza biologii molekularnej, matematyki i informatyki dotycz ˛ ace własno´sci modeli ewolucyjnych uwzgl ˛ ednia-j ˛ acych horyzontalny transfer genów (w skrócie HGT) i praktycznych metod jego wykrywania. Współczesnie metody rekonstrukcji drzew ewolucyjnych gatunków s ˛ a nast ˛ e-puj ˛ ace:(More)
  • 1