Learn More
Tac dụng hỗ trợ của cac ion iodua (I - ) đến sự ức chế  ăn mon thep carbon trong nước va cac nhũ tương “condensate/nước” bởi hexametylentetramine (C 6 H 12 N 4 ), đa được nghien cứu bằng cac phương(More)