Oksana R. Yanchiy

  • Citations Per Year
Learn More
Shulyak Oleksandr V., Flyunt Igor-Severyn S., Flyunt Victor R., Fil’ Vitaliǐ M., Hrinchenko Borys V., Snihur Oleh V., Zukow Walery, Yanchiy Oksana R., Popovych Igor L. Influence balneotherapy on spa(More)
  • 1