• Publications
  • Influence
Will forest conservation areas protect functionally important diversity of fungi and lichens over time?
Incorporating functional values in biodiversity monitoring systems could add novel perspectives of the status of biodiversity in conservation areas. Stable frequencies of large folioseExpand
  • 16
Övervakning av värdefulla skogsbiotoper : en utvärdering av extensivmetoden efter 10 år
Mellan aren 2009-2011 genomfordes de forsta aterinven­teringarna av de 19 nyckelbiotoper, 17 naturreservat och fyra aldre produktionsskogar i Dalarnas och Gavleborgs lan som inventerades tio ar tidExpand
  • 1
Övervakning av värdefulla skogsbiotoper
Mellan aren 2009-2011 genomfordes de forsta aterinventeringarna av de 19 nyckelbiotoper, 17 naturreservat och fyra aldre produktionsskogar i Dalarna och Gavleborgs lan som inventerades tio arExpand
Berichtigung
Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Kartering av vegetation på öppna myrar
Miljoovervakning av vatmarker bedrivs inom Naturvardsverkets programomrade vatmark med syfte att langsiktigt folja utvecklingen av vatmarkernas tillstand vad galler hydrologisk orordhet och biologiExpand
Pilotkartering av påverkan på sötvattenstränder
Strandomraden ar viktiga miljoer for manga djur och vaxter, men de ar aven attraktiva for bebyggelse och friluftsliv. Det finns behov av att folja trender i strandernas exploateringsgrad for kommunExpand
Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg − myrvegetationskartan
Miljoovervakning av vatmarker bedrivs inom Naturvardsverkets programomrade vatmark med syfte att langsiktigt folja utvecklingen av vatmarkernas tillstand vad galler hydrologisk orordhet och biologiExpand