• Publications
  • Influence
Pembangunan Perisian Multimedia Interaktif mengenai Asas Penggunaan Teknologi Web 2.0 menerusi Pendekatan Andragogi
Tujuan projek ini adalah untuk membina sebuah perisian yang bertajuk Pembangunan Perisian Multimedia Interaktif mengenai Asas Penggunaan Teknologi Web 2.0 menerusi Pendekatan Andragogi. Perisian iniExpand