Learn More
TÓM TẮT: Omega-conotoxin MVIIA là một loại peptide có tác dụng khoá chọn lọc các kênh ion Ca tại các khớp của tế bào thần kinh và do đó, có tác dụng hạn chế dòng Ca tràn vào trong tế bào và bảo vệ tế(More)