Nevzat Demirhan

  • Citations Per Year
Learn More
Bu yazıda iş yerinde uzun süreli oturmaya bağlı immobilitenin venöz trombozun majör risk faktörü olduğu, 32 yaşında izole gluteal derin ven trombozlu bir kadın olgu sunuldu. Başvuru sırasında hastada(More)
  • 1