Nalan Akgül Babacan

Learn More
Bulgular: Hastalar›n %97’si erkek ve %3’ü kad›n olup, medyan yafl› 59 (37-86) idi. Erken evre %43, lokal ileri evre %55, metastatik evre kanser %2 hastada saptand›. Hastalar›n %53’ünü glottik(More)
  • 1