Learn More
1 Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki modelowania wybranych scenariu-szy współczesnych sieci komputerowych. W badaniach zastosowano model matema-tyczny aproksymacji fluid flow, opisujący wpływ zmiennego w czasie natężenia ruchu pakietów na przełączniki sieciowe i generowanie strat pakietowych, zgodnie z założe-niami mechanizmu RED stosowanego w(More)
  • 1