• Publications
  • Influence
"Nej alltså han förvandlades till en blomma" Eleverna tar ordet i klassrummet i utforskande samtal om varandras berättelser
Syftet med denna studie ar att undersoka samtal som sker vid elevinitierade berattarstunder dar elever berattar historier for varandra och eleverna staller fragor till berattaren om innehallet iExpand
Drama för läsförståelse. Lärande samspel och ursprunglig kommunikation
Syftet med denna studien ar att undersoka vad dramapedagogiska ovningar kan bidra med i ett projekt om lasforstaelse med en andraklass samt att undersoka hur eleverna forhaller sig till gestaltandetExpand