Learn More
Glycopyrrolate, a quaternary ammonium anticholinergic compound is a potentially useful bronchodilator. To determine the efficacy, optimal dose, and duration of action of inhaled glycopyrrolate, we gave the drug to 11 asthmatic patients. Each subject received placebo or glycopyrrolate (100, 200, 600, or 1,200 micrograms) by inhalation in a double-blind,(More)
new ko wej en do pro te zy z re kon struk cją dna pa new ki. SUMMARY We report the case of a 63-year-old female patient referred to our department due to an early postoperative complication resulting from intraoperative fault. During the preparation of a bone socket for the acetabular cup, the acetabular fossa was broken, forming an extensive segmental(More)
STRESZCZENIE Doniesienie dotyczy 19-letniego pacjenta z wrodzonym brakiem niektórych struktur kończyny dolnej lewej (amelia), bez dodatkowych wad rozwojowych. Wrodzony brak obejmował kość strzałkową i kości stopy, a kość piszczelowa zredukowana była do 3 cm, co uniemożliwiało protezowanie podudziowe. Celem badań była ocena możliwości siłowych mięśni(More)
Malignant histiocytosis is rapidly progressive, fatal disorder characterised by systemic proliferation of abnormal histiocytic cells. We report a case of a 23-year old patient with leukaemia variant of malignant histiocytosis and nervous system involvement as polyradiculoneural syndrome. The leukaemia variant as well as nervous system involvement are(More)
  • 1