• Publications
  • Influence
Miljöskyddets ställning i förhållande till den fria rörligheten för varor
Miljoskyddet har de senaste decennierna genomgatt en enorm utveckling och tillhor numera de mest dynamiska omradena inom EG-ratten. Det foreligger emellertid spanningar mellan intresset av att skyddaExpand