Learn More
Trong bai bao nay, trinh bay nghien cứu tổng hợp  vật liệu ban dẫn p-n NiO-ZnO từ vật liệu khung hữu cơ kim loại (Ni-ZIF-8). Vật lieu Ni-ZIF-8 được tổng hợp từ 2-methyl imidazole va hỗn hợp Ni 2+ va(More)