Mai-Lin Liang

  • Citations Per Year
Learn More
Chao-Qian Pang, Fu-Lin Zhang, † Yue Jiang, Mai-Lin Liang, and Jing-Ling Chen 4 Physics Department, School of Science, Tianjin University, Tianjin 300072, China School of Science, Tianjin Institute of Urban Construction, Tianjin 300384, China Theoretical Physics Division, Chern Institute of Mathematics, Nankai University, Tianjin, 300071, China Centre for(More)
  • 1