M. N. Kurbat

Suggest Changes
  • Citations Per Year
Learn More
We have studied the content of neuroactive amino acids in the striatum of rats under the conditions of development of the morphine abstinence syndrome, as well as the possibility of its metabolic(More)
Wstęp. Aldosteron pełni ważną rolę w rozwoju migotania przedsionków (AF). Ostatnie trzy stadia syntezy aldosteronu katalizuje enzym syntaza aldosteronu, za pierwotną strukturę którego odpowiada gen(More)
  • 1