• Publications
  • Influence
Ketensamenwerking en juridische aspecten
De aanpak van huiselijk geweld was in het verleden voornamelijk het domein van de vrouwenhulpverlening (lees: slachtofferopvang). De laatste jaren zijn er steeds meer maatschappelijke organisaties enExpand
Wb 12 Emoties, verleden, relaties en gezin
De onderwerpen die we in dit hoofdstuk behandelen hebben niet direct verband met agressie, maar gaan over onderwerpen die grote invloed hebben op het welbevinden van mensen en daarom indirect welExpand
Wb 8 Probleemoplossen
Veel clienten ervaren problemen in hun leven, bijvoorbeeld met instanties, complexe sociale relaties en werk. Sommigen verliezen het overzicht over hun problemen, vaak ook onder druk van de directeExpand
Doelgroep, diagnostiek en indicatiestelling
Naast de reguliere groepen voor mannen met agressieproblemen geven wij er de voorkeur aan ook een groep voor allochtone daders en een groep voor vrouwelijke daders op te zetten. De redenen hiervoorExpand
Wb 3 Veranderingsdoelen
Bij het formuleren van behandeldoelen staat de hulpvraag van de client centraal. De hulpvraag is echter niet per defi nitie hetzelfde als de klacht waarmee men zich tot de hulpverlening wendt.Expand
Wb 7 Gedachtetraining
Clienten met agressieproblemen hebben vaak specifi eke cognitieve schema’s die boosheid versterken of rechtvaardigen (Beck, 1999; Dutton & Golant, 2000; Murphy & Eckhardt, 2005). Cognitieve therapieExpand