Learn More
The ADVANCE Retinal Measurements (AdRem) Study is a large intervention study evaluating the effects of target driven intensive glucose control and placebo controlled blood pressure lowering on(More)
LINONG JI, CHANGYU PAN, JUMING LU, DALONG ZHU, HONG LI, QIANG LI, QIFU LI, YONGDE PENG, HAOMING TIAN, CHEN YAO, ZHIGANG ZHAO, BINHUI WANG, QIN CAI Peking University People’s Hospital, Beijing, China;(More)
  • 1