• Publications
  • Influence
AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN BUTA DAOR DI DUSUN CIMENDONG DÉSA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII
Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun (1) maluruh asal-muasal Kasenian Buta Daor (anu satuluyna disingget KBD), (2) ngadeskripsikeun prak-prakan KBD, (3) maluruh jeung ngadeskripsikeun ajen estetika