Liangxian Sun

Suggest Changes
Learn More
Hypertension is highly prevalent in low-income population. This study aims to investigate ethnic disparities in hypertension and identify modifiable factors related to its occurrence and control in(More)
Fen Dong 1, Dingming Wang 2, Li Pan 1, Yangwen Yu 2, Ke Wang 1, Ling Li 2, Li Wang 1, Tao Liu 2, Xianjia Zeng 1, Liangxian Sun 2, Guangjin Zhu 1, Kui Feng 1, Biao Zhang 1, Ke Xu 3, Xinglong Pang 3,(More)
  • 1