• Publications
  • Influence
Att organisera pedagogisk frihet : fallstudie av självständigt arbete med datorstöd vid grundskola
Att organisera pedagogisk frihet : fallstudie av sjalvstandigt arbete med datorstod vid grundskola
Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling: - tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan
Resultatuppfoljning, laskvalitet och skolutveckling : - tre bidrag till diskussionen om jamstalldhet i skolan
Personlighetsutvecklande möten med tro : gymnasieungdomar berättar och reflekterar
Gunnel Colnerud, professor vid Institutionen for beteendevetenskap och larande, vid Linkopings universitet har under den storsta delen av sitt yrkesverksamma liv varit engagerad i skolfragor av olikaExpand
Bibeläventyret i praktiken : Ett religionspedagogiskt koncept för grundskolan
Under 2017/18 genomfordes Bibelaventyret med cirka trettio tusen mellanstadieelever i Sverige, av licensierade instruktorer, under nio timmar, med elevernas klasslarare som observatorer. BibelaventExpand
Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. Om ramfaktorer och klassrumsinteraktion
Den ramfaktorteoretiska ansatsen diskuteras har relativt studier av larare som aktorer i skolans varld. Med utgangspunkt i Georg Henrik von Wrights arbete om praktiskt fornuft relaterat tillExpand
Civilingenjör och lärare – ett bidrag till hållbar ingenjörsutbildning
Vi har studerat hur kombinationsutbildningen Civilingenjor och larare pa KTH bidrar till att avhjalpa lararbristen och darigenom bidrar till en hallbar ingenjorsutbildning. Studien bygger pa data fExpand