• Publications
  • Influence
[Not Available].
  • L. Havaš
  • Medicine
  • Annales de la Societe royale des sciences…
  • 1948
Informacijski sustav za potporu odlučivanju u pripremi sportaša
U ovom doktorskom radu je prikazan postupak modeliranja informacijskog sustava za potporu odlucivanju u pripremi sportasa. Izrada kvalitetnog progra
Realizacija sustava za komunikaciju s analognim i digitalnim mjernim osjetilima korištenjem Arduino razvojne platforme
U ovom radu opisana je izrada upravljanja mikrokontrolerom ATmega328 preko mreţne komunikacije s web servisima. Prikazana je izrada vlastitog web pos
Primjena SQL-a u programima otvorenog koda