• Publications
  • Influence
Mått på brott : Självdeklaration som metod att mäta brottslighet
Measuring crime is one of criminology’s most central tasks. Self-report studies constitute one means of doing so. By asking people, primarily youths, about their experience of involvement in criminExpand
  • 2
  • 1
Sjuksköterskans omvårdnad vid kateterbehandling av urinvägarna
Riktlinjer for insattning och skotsel av urinvagskatetrar finns, men forskning visar att foljsamheten till dessa riktlinjer brister hos vardpersonal. Syftet var att belysa sjukskoterskans omvardnadExpand
Hur fungerar styrandet av ett projekt utan projektmodell? : En fallstudie på Totalförsvarets Forskningsinstitut
Att anvanda nagon slags projektmodell ses for manga projektledare som ett stod och nagotatt anvanda sig av for att projektet ska uppna ett bra resultat. Pa TotalforsvaretsForskningsinstitut (FOI) hExpand
Från köket till styrelserummet - Kvinnans rättsliga ställning i Sverige och Tyskland under 1900-talet
Denna uppsats utforskar utvecklingen av kvinnans rattsliga stallning i Sverige respektive Tyskland under 1900-talet, framst for tiden fram till och strax efter andra varldskriget. De aspekter somExpand
Barns syn på hälsa
Syftet med var studie ar att beskriva barns syn pa halsa och vad de sjalva anser att de mar bra av. Vi vill ocksa studera om elevers uppfattningar skiljer sig at pa en skola med halsoinriktning ochExpand
"-Det är inte vi som är problemet, det är NI." En kvalitativ undersökning av tre ungdomsorganisationer i svenska förorter
Malet med studien var att lata tre autonoma ungdomsorganisationer (Megafonen, Pantrarna samt Rorelsen Gatans Rost och Ansikte) komma till tals angaende sina verksamheter. Organisationerna arExpand
Nack- och rygghälsa i arbetslivet : En fallstudie av arbetsmiljö och friskvård
This study deals with the complex phenomenon of occupational health. There is knowledge of how a good work environment should look like, but despite this, many employees experiences ill health in tExpand
...
1
2
3
4
5
...