Kardiovaskularne bolesti kao

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Saæetak Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije kardiovaskularne bolesti su vodeÊi uzrok smrti u svijetu, od kojih godiπnje umire 16,6 milijuna ljudi, a od toga 5 milijuna ljudi u Europi. U Hrvatskoj kardiovaskularne bolesti (KVB) takoer su vodeÊi uzrok smrti. Godine 2001. zabiljeæene su 26.542 umrle osobe zbog bolesti srca i krvnih æila, a udio u(More)
  • 1