• Publications
  • Influence
Insulinooporność u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze bez nietolerancji glukozy
Cele pracy. Ocena, czy u chorych na samoistne nadci¶nienie bez nietolerancji glukozy wspo³istnieje insulinooporno¶ae oraz czy wystepowaniu insulinooporno¶ci towarzysz± inne elementy zespo³uExpand
Hypoglycaemia in endocrine, diabetic, and internal diseases [Hipoglikemia w schorzeniach endokrynologicznych, diabetologicznych i internistycznych].
Hypoglycemia is a decrease in blood glucose concentration below the physiological level. It occurs in healthy people and in people with various diseases with inadequate secretion of insulin by βExpand
Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na przebieg bólowej polineuropatii u chorych na cukrzycę — badanie pilotowe
Wstep. Bol w przebiegu polineuropatii cukrzycowej stanowi powa?ny problem zdrowotny. Stosunkowo ³atwo jest rozpoznaae to powik³anie, jednak skuteczne leczenie przeciwbolowe wci±? pozostajeExpand
Profil glikemii a stopień zaawansowania zmian miażdżycowych, ocenianych na podstawie pomiaru grubości kompleksu intima-media u chorych na cukrzycę typu 2
Wstep. Cukrzyca i zwi±zane z ni± po¼ne powik³ania stanowi± nierozwi±zany problem wspo³czesnej diabetologii. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badan dowiod³y, ?e intensywne leczenie pozwala naExpand
Immunogenność insulin Polhumin® — wyniki sześciomiesięcznego wieloośrodkowego, porównawczego, kontrolowanego, randomizowanego badania klinicznego prowadzonego w warunkach podwójnie ślepej próby
Wstep. Dlugotrwale stosowanie insuliny moze prowadzic do dzialan niepoządanych, miedzy innymi do powstania swoistych przeciwcial przeciwinsulinowych, ktore mogą byc powodem powiklan immunologicznych.Expand
Cukrzycowa choroba nerek jako problem wyboru doustnego leczenia
TLDR
The aim of this article was to review the possibilities of oral hypoglycemic treatment in diabetic patients regarding the stage of renal function. Expand
...
1
2
3
4
5
...