• Publications
  • Influence
Krakowskie gimnazja żeńskie przełomu XIX i XX wieku
Problem zapewnienia kobietom wyksztalcenia na poziomie średnim stal sie na ziemiach polskich niezwykle istotny w drugiej polowie XIX wieku. Kwestia ta byla szczegolnie aktualna w zaborze austriackim,Expand
...
1
2
3
...