• Publications
  • Influence
On the Decisional Diffie-Hellman Problem in genus 2
En aquesta tesi tractem el problema Decisional de Diffie-Hellman en el grup de punts de la varietat Jacobiana de corbes supersingulars de genere dos sobre cossos finits, La solucio a aquest problemaExpand
Algorithms and cryptographic protocols using elliptic curves
En els darrers anys, la criptografia amb corbes el.liptiques ha adquirit una importancia creixent, fins a arribar a formar part en la actualitat de diferents estandards industrials. Tot i que s’hanExpand