• Publications
  • Influence
Estimació de l'esforç de mostratge per quadrat UTM 10x10 km per a l'Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009
En abordar el disseny de la metodologia de l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009 vam realitzar un estudi pilot per coneixer la proporcio de les especies detectades durant unExpand
  • 13
  • 1
El Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOCC): una eina per estimar les seves poblacions
El SOCC es el Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya. Encara que l’objectiu principal del projecte es determinar les tendencies de les poblacions nidificants i hivernants, la seva integracio amb mapesExpand
  • 5
  • 1
Els censos hivernals d'ocells comuns donarien resultats similars si es fessin per la tarda en comptes del matí?
La majoria dels programes de seguiment d'ocells comuns a gran escala centren els seus esforcos en les poblacions nidificants i nomes uns pocs es duen a terme tambe a l'hivern. Almenys a la concaExpand
  • 1
  • 1
Atles dels ocells nidificants de Catalunya: aspectes metodològics i implicacions ecològiques
El primer atles dels ocells nidificants de Catalunya, publicat a principis dels vuitanta del segle passat, va cobrir en una quadricula UTM de 10x10 km una area de 32.000 km2 situada al nordestExpand
  • 2
Rúbrica d'autoavaluació de competències i habilitats personals i prosocials
Les competencies i habilitats personals i prosocials dels estudiants son centrals per a la formacio docent i sovint son complexes d'avaluar en el marc de la formacio universitaria. Amb la intencio deExpand
Sistema d'espais naturals de la Val d'Aran
La Val d'Aran es una comarca de muntanya de clima atlantic, de 62.047 hectarees de superficie, situada al sector axial de la serralada pirinenca, amb una orografia molt abrupta, on dominen lesExpand
Recordant la Velcro.....