Learn More
Atopic dermatitis often requires long-term treatment. This European, multicentre, non-comparative, 24-month, follow-up study investigated the efficacy and safety of 0.1% tacrolimus ointment applied to adults with atopic dermatitis. Patients (n=672) applied a thin layer of 0.1% tacrolimus ointment twice daily for 3 weeks to all affected body areas. After 3(More)
We will demonstrate a stress-optic phase modulator in the passive SiN-based TriPleX platform using a layer of piezoelectric material. Regarding the stress-optic effect, the piezoelectric layer deposited on top of an optical waveguide is employed to control the phase of propagating light in the structure by applying an electrical field across the layer. In(More)
In order to minimize leakage of a mechanical face seal, due to environmental regulations, the separation between the faces should be as small as possible. As a consequence, an increase of friction (power loss) and wear (reducing life time) occurs. Hence, an operational condition is sought for which wear and friction are acceptable, and, moreover, the(More)
 • Jan Bos
 • Tijdschrift Over Plantenziekten
 • 2008
Er zijn eerie menigte soorten van parasitische zwammen enook van parasitisch lcvende diercn bekend, die bij de planten of plantendeclen, in welke zij leven, abnormale vormingen in 't leven roepen. Maar vele andere abnormals vocmingen van plantendeelen zienwij zichvertoonen, zonderdat ook bij 't meest nauwgezctte onderzoek sen parasiet te ontdekkcn is, die(More)
 • Jan Bos
 • Tijdschrift Over Plantenziekten
 • 2008
Zeer talrijk zijn de misvormingen, die door galmijten aan verschillende planten, met name aan boomen en struiken, worden teweeg gebracht. Enkele zeer merkwaardige galmijtmisvormingen, die ik in de laatste jaren aantrof, of welke mij werden toegezonden, wil ik hier nader beschrijven, aan de hand van photographifin, welke ik daarvan liet maken: misvormingen,(More)
 • Jan Bos
 • Tijdschrift Over Plantenziekten
 • 2008
het wellicht niet onverstandig zijn te beproeven alleen de aangetaste takken zoo spoedig mogelijk en vrij vet terug te snoeien, b, v. tot op de driejarige takken, waarop de ziekte niet meet voorkomt. Door dergelijke handeling met de vereischte zorg toe te passen, meenen wij wel dat men de besmetting, d. w. z. de verdere verspreiding der ziekte, afdoende zou(More)
 • Jan Bos
 • Tijdschrift Over Plantenziekten
 • 2008
kan men dan den band war vaster aanlegg'en. Van de verschillende boombanden verdienen dezulke de voorkeur, die den boom niet beschadig'en, die niet insni}den, en daarbij duurzaam zijn. Leeren banden zijn zeer goed. 0ok kan men een' goeden boomband make]l uit gebruikte kurken van wijnflesschen, die men met een pinnetje doorboort, terw(jl men later een'(More)