• Publications
  • Influence
Profil glikemii a stopień zaawansowania zmian miażdżycowych, ocenianych na podstawie pomiaru grubości kompleksu intima-media u chorych na cukrzycę typu 2
Wstep. Cukrzyca i zwi±zane z ni± po¼ne powik³ania stanowi± nierozwi±zany problem wspo³czesnej diabetologii. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badan dowiod³y, ?e intensywne leczenie pozwala naExpand
CHARAKTERYSTYKA TŁUSZCZÓW WYSTĘPUJĄCYCH W WYBRANYCH BATONACH ZBOŻOWYCH Katedra Mikrobiologii, Biotechnologii i Oceny Żywności Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. M.
Celem pracy bylo oznaczenie udzialu kwasow tluszczowych oraz zawartości steroli w tluszczu wybranych batonow zbozowych przy uzyciu chromatografii gazowej sprzezonej ze spektrometrią mas (GC-MS).Expand
Zastosowanie systemu ciągłego pomiaru glikemii Minimed CGMS do oceny wyrównania metabolicznego u chorych na cukrzycę typu 2
Wstep. Obserwowany na prze³omie ostatnich lat postep w dziedzinie diabetologii sk³ania do poszukiwania metod umo?liwiaj±cych lepsz± kontrole oraz wyrownanie metaboliczne cukrzycy. Urz±dzeniemExpand
Ocena profilu glikemii a występowanie bólowej polineuropatii obwodowej u chorych na cukrzycę
Wstep. Cukrzyca i zwi±zane z ni± po¼ne powik³ania s± nadal nierozwi±zanym problemem wspo³czesnej diabetologii. Ostatnio wiele uwagi po¶wieca sie potencjalnej roli hiperglikemii poposi³kowej wExpand
Pieczemy jak dawniej
Ocena czynności komórek beta u chorych na cukrzycę typu 2 leczonych insuliną
Wstep. W historii naturalnej cukrzycy typu 2 obserwuje sie sukcesywne pogarszanie wyrownania metabolicznego sk³aniaj±ce do zastosowania insuliny. Przyjmuje sie, ?e nieskuteczno¶ae lekow doustnychExpand
WZBOGACANIE W OLIGOSACHARYDY ODCIEKÓW PO ULTRAFILTRACJI MLEKA I ICH ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI JOGURTU
S t r e s z c z e n i e Opracowano warunki hydrolizy laktozy oraz wydajnej syntezy GOS w permeacie po ultrafiltracji mleka z dodatkiem preparatu b-galaktozydazy. Otrzymany koncentrat GOS zastosowanoExpand
...
1
2
...